ITSP

    در دنیای امروز ارتباط تلفنی با دوستان و اقوام خارج از کشور و یا حتی خارج از شهر محل سکونت امری است پر هزینه ولی اجتناب ناپذیر ، شرکت های دارنده مجوزهای مربوطه می توانند با استفاده ازراه کارهای شرکت دوران بستر ارتباطی تلفن های خارج از کشور را از مخابرات به اینترنت تغییر دهند و در هزینه های مربوط به کاربران نهایی صرفه جویی قابل توجهی ایجاد کنند.

    فرم ثبت درخواست یا مشاوره

    6.0.8.0
    گروه دورانV6.0.8.0