جمعه, 29 فروردين 1393

آسیب و خسارت ناشی از حفره امنیتی Heartbleed بر روی OpenSSL: open source libarary دارد که در شبکه اینترنت و شبکه های محلی مورد استفاده قرار می گیرد، بسیار مهم و جدی می باشد.
کمپانی SolarWinds و قابلیت های تازه نظارت بر عملکرد Cisco VoIP باعث افزایش یکپارچه سازی بین VoIP و نظارت عملکرد شبکه گردید.
صفحه1از3123.بعدي.


لینک هاV3.9.8.211